GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Základní zásady ochrany osobních údajů:

 • Škola se zavazuje dodržovat povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby byla chráněna práva všech subjektů, jejichž osobní údaje škola zpracovává, a to v nevyšší možné míře.
 • Získání a zpracování osobních údajů je vždy řešeno v rámci zásad zákonnosti, transparentnosti
  a korektnosti.
 • Jsou prováděna opatření v oblasti technické, procesní a organizační tak, aby byla zajištěna ochrana při zpracování osobních údajů, jejich integrita, dostupnost, důvěrnost a odolnost. Tato opatření jsou pravidelně kontrolována a na základě účinnosti hodnocena a zdokonalována.
 • K osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby, jiným subjektům jsou údaje předávány pouze z důvodu plnění zákonného účelu nebo se souhlasem subjektů údajů.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
 • Nové požadavky vyplývající z právních předpisů nebo aktuálních hrozeb jsou neprodleně implementovány.
 • Porušení ochrany osobních údajů jsou vždy evidována, vyšetřena a v případě dopadu na práva subjektů údajů hlášena na dozorový úřad, v případě vysokých rizik také subjektům údajů.

Pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů:

Škola nakládá a zpracovává pouze osobní údaje, které

 • souvisejí s jednoznačnou identifikací zákonných zástupců žáků v souladu se zákonem (jméno, příjmení, bydliště, kontakt, např. telefonní číslo pro případ nutného kontaktu školy se zákonným zástupcem v rámci ochrany zdraví, bezpečnosti a práv žáka, další údaje nezbytné např. pro vydání správního rozhodnutí apod.),
 • souvisejí s identifikací žáka ze zákona (datum narození, místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, údaj o zákonném zástupci, soudní rozhodnutí vztahující se k přidělení dítěte do výchovy, nutný zdravotní údaj apod.),
 • jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti, ochranu oprávněných zájmů školy nebo ve veřejném zájmu,
 • k jejichž zpracování získala souhlas subjektu údajů.

Účely zpracování:

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je plnění agend vyplývajících z povinností školy
a poskytování služeb občanům (např. informování o událostech ve škole).

V případě, že provádíme zpracování, jehož účelem není splnění zákonem předepsaných povinností, budeme vyžadovat výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektu údajů. Jedná se
o zveřejnění fotografií, příp. videí, zpracování základních identifikačních údajů žáků pro účely soutěží, mimoškolních aktivit, výletů, exkurzí, zveřejnění výsledků soutěží apod.

Přístup k osobním údajům:

K osobním údajům mají přístup osoby k tomu oprávněné zákonem nebo na základě zákona.

 • Do údajů žáka ve školní matrice mohou nahlížet pedagogičtí pracovníci školy
  (v rozsahu daném pedagogickou funkcí),
 • do údajů o zdravotním stavu žáka, zpráv o vyšetření ve školním poradenském zařízení, lékařských zpráv smí nahlížet vedoucí pedagogičtí pracovníci a učitel žáka.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu:

Subjekt údajů se v případě zpracování osobních údajů na základě informovaného souhlasu vždy svobodně rozhodne, zda svůj souhlas poskytne, případně omezí nebo zda odmítne souhlas udělit. Škola je vázána rozsahem poskytnutého souhlasu.

Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat. Po odvolání souhlasu nebo jeho neposkytnutí ukončí škola zpracování osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

 • právo na přístup
 • právo na opravu 
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo vznést námitky
 • právo na přenositelnost 
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu

Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111

 Způsob uplatňování práv subjektů údajů:

 • osobně u statutárního orgánu školy, jímž je ředitel (přinést písemnou žádost)
 • elektronickým podáním: info@szusnatanael.cz

Postup k uplatnění práv subjektů údajů:

Lhůta na zpracování žádosti činí 30 dní ode dne přijetí žádosti.

Identifikační a kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Bc. Petr Kadlec, tel.: 608 835 987

 

Český Krumlov 2. 9. 2018
Mgr. Michaela Kadlecová,
ředitelka SZUŠ Natanael